Konkurs Promocja Zdrowia

Konkurs Promocja Zdrowia

Wójt Gminy Skarbimierz

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia poprzez zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych dotyczących nowotworu piersi, w tym współfinansowania zakupu mammobusa wraz z mammografem celem poprawy warunków mieszkańcom gminy do profilaktycznych badań wczesnego wykrywania raka piersi, w ramach zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) – ochrona zdrowia.

Wysokość dotacji na wsparcie zadania w roku 2010 wynosi 47.000 zł.

Zasady i tryb przyznawania dotacji określone są w uchwale Rady Gminy Skarbimierz

Nr XXXVIII/259/2006 z dnia 09 czerwca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji budżetu Gminy na realizację zadań zleconych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz sposobu jej rozliczania i kontroli

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizacja zadania obejmuje okres od dnia 13.04.2010r. do dnia 31.12.2010r.

Zadanie mogą realizować organizacje pozarządowe, które spełniają łącznie następujące warunki:

– w realizacji zadania będą współdziałać z Urzędem Gminy w Skarbimierzu Osiedle oraz jednostkami pomocniczymi Gminy Skarbimierz;

– dysponują odpowiednio przygotowaną kadrą zdolną do realizacji zadania lub dysponują możliwościami zatrudnienia takiej kadry;

– posiadają wystarczające zaplecze materiałowe do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu oraz spełniają warunki określone w art. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89).

Oferty należy składać do dnia 12 kwietnia 2010r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Skarbimierzu Osiedle, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz. Termin wyboru oferty ustala się na dzień 12 kwietnia 2010r., podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpi dnia 13 kwietnia 2010r.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a) zakres merytoryczny oferty;

b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę;

c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania planowanego do realizacji na terenie Gminy Skarbimierz;

d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy, wkład własny organizacji (również niematerialny) oraz wysokość środków publicznych ( w tym środki unijne) przeznaczonych na realizację zadania;

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu MIPS z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.05.264.2207).

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Skarbimierzu Osiedle, w pokoju nr 15 ,ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz, tel. 77 404 66 00.

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Pulit