Skarbimierz-Osiedle, 11.04.2019 r.

 

 LIST    OTWARTY

            My,  grupa nauczycieli strajkujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle, gmina Skarbimierz, powiat brzeski, województwo opolskie, solidaryzujemy się ze strajkującymi Koleżankami i Kolegami w kraju. Chcemy zwrócić uwagę opinii publicznej na kuriozalną sytuację w jakiej znaleźliśmy się (prawdopodobnie jedyni w Polsce).

Sytuacja ta dotyczy notorycznego łamania prawa oświatowego przez organ prowadzący naszą szkołę.

Początki tej bardzo trudnej (dla nas) historii sięgają 2012 roku, kiedy to wójt gminy Skarbimierz zaczął stosować swoją „nowatorską politykę oświatową”, do której między innymi zaliczyć należy:

  1. Bezprawne zawyżenie wysokości wymiaru pensum nauczycieli w szkole od 21 do 24 godzin tygodniowo, pomimo innych obowiązujących przepisów ustawy (18 godzin dydaktycznych), obecnie podobną propozycję przedstawił rząd w ramach ugody ze związkami zawodowymi.
  2. Brak wypłaty należnego wynagrodzenia nauczycielom za przepracowane godziny ponadwymiarowe i zajęcia specjalistyczne (logopedia, rewalidacja, arteterapia itp.) oraz zastępstwa doraźne. W szkole stosowane są niejasne zasady rozliczeń zapłaty za te godziny.
  3. Do października 2018 roku – zmuszanie nauczycieli do opieki nad uczniami w czasie przewozów szkolnych (zadanie własne gminy) bez dodatkowych umów na świadczenie takiej pracy (wymóg prawny).
  4. Promowanie oświaty niepublicznej w naszej gminie.
  5. Powoływanie i odwoływanie w tym czasie ze stanowiska ponad dziesięciu dyrektorów Gminnego Zespołu Szkół.
  6. Odliczanie od czasu pracy godzin spędzonych na wycieczkach szkolnych, podczas sprawdzianów i egzaminów, a to też praca
  7. Nierespektowanie dni ustawowo wolnych od pracy i pobytu na zwolnieniu lekarskim, obowiązek wypracowania tych godzin ,,przy tablicy z uczniami”.
  8. Wykonywanie uchwał dotyczących pracy nauczycieli, podjętych przez Radę Gminy, niezgodnych z przepisami prawa oświatowego, mimo negatywnych opinii związków zawodowych.

 

Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu naszej placówki  zgłaszaliśmy do różnego rodzaju instytucji, wierząc że tam znajdziemy oparcie i pomoc.

O działaniach Wójta informowaliśmy, m. in.:

Ministerstwo Edukacji Narodowej (p. minister Annę Zalewską), Wojewodę Opolskiego
(p. Ryszarda Wilczyńskiego i p. Adriana Czubaka), Kuratorium Oświaty w Opolu (p. Halinę Bilik
i p. Michał Sieka), Państwową Inspekcję Pracy w Opolu, Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu, Rzecznika Praw Obywatelskich, posłanki i posłów na sejm RP z województwa opolskiego
(p. Katarzynę Czocharę, p. Pawła Grabowskiego, obecnego europosła p. Sławomira Kłosowskiego,  wiceministra sprawiedliwości p. Patryka Jakiego, radnych Gminy Skarbimierz w  kadencji 2014-2018 i obecnej).

Poprzedni wojewoda p. Ryszard Wilczyński złożył wniosek o odwołanie z funkcji wójta
za notoryczne łamanie prawa oświatowego, do ówczesnego premiera Donalda Tuska i takie odwołanie miało miejsce w czerwcu 2014 roku. Umiejętne wykorzystanie terminarza wyborczego pozwoliło wójtowi wystartować w wyborach i ponownie wygrać.

Obecny wojewoda także upomniał pana wójta, żeby zaprzestał łamania prawa oświatowego, lecz upomnienie odbiło się tylko echem i nic się nie zmieniło.

Pojawiło się światełko w tunelu przed wyborami, kiedy w kwietniu 2018 roku
do  pobliskiego Brzegu przyjechała na Zamek Piastów Śląskich minister edukacji p. Anna Zalewska. Wówczas, na proteście rodziców i nauczycieli dla ratowania szkoły publicznej
w Skarbimierzu – Osiedle, osobiście obiecała zająć się naszą sprawą i publicznie zaapelowała
do pana Wójta o zaprzestanie naruszania prawa. Pani Minister obiecała spotkanie z rodzicami, nauczycielami, stroną samorządową i ministerialną. Już minął rok, a spotkania jak nie było, tak nie ma. Opolski Kurator Oświaty p. Michał Siek dwukrotnie spotkał się z nami  i rodzicami naszych uczniów w Skarbimierzu, i również obiecał pomoc. Skutkowało to tylko kolejnymi kontrolami kuratoryjnymi różnych obszarów pracy naszej szkoły. Oprócz tego wiele razy Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzała kontrole, które jasno wykazywały, że nie zostały wypłacone nam należne pieniądze.

Mamy rok 2019, a działania Rady Gminy Skarbimierz  i pana wójta poprzez zalecenia dla  dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle nadal nie są zgodne z obowiązującym  prawem oświatowym.

Od  2017 roku w Rejonowym Sądzie Pracy w Opolu toczą się sprawy sądowe założone przez ponad 40 nauczycieli przeciwko pracodawcy za niewypłacone, a przepracowane godziny ponadwymiarowe i specjalistyczne.

Tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy od nikogo skutecznej pomocy
w rozwiązaniu naszych problemów. Trwa to już 7 lat. Mało? Dużo? Oceńcie Państwo sami?

Od wielu lat jesteśmy przeciążeni pracą, w ciągłym stresie fundowanym przez organ prowadzący szkołę. My nie boimy się ciężkiej pracy, chcemy pracować z naszymi uczniami, ale chcemy być też opłacani, jak inni nauczyciele w Polsce, wg stawek i przepisów ustalonych przez prawo oświatowe, a nie wg stawek naliczanych przez dyrektora i organ prowadzący.

Pomimo tak ciężkiej sytuacji w gminnej oświacie w Skarbimierzu-Osiedle trwamy i  nie dopuścimy do zniszczenia naszej szkoły przez niekompetentne działania niektórych osób. Zdecydowaliśmy się na protest, ufając że nasza praca będzie normowana ogólnopolskimi przepisami prawa, a nie lokalnymi. Zawsze patrzymy na dobro dzieci i ich rodziców.  A nasze prawa? Czy kogoś wreszcie zainteresują?

Wy, drogie Koleżanki i Koledzy walczycie o podwyżki pensji, którą macie prawidłowo naliczaną, a my dodatkowo walczymy i upominamy się jeszcze o wypłacanie nam wynagrodzeń zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

                                               Czujemy się dyskryminowani! Prosimy o wsparcie i pomoc!

                             Grupa Nauczycieli Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle  uczestnicząca w Ogólnopolskim Strajku Pracowników Oświaty 2019.

 

1/ Do listu dołączone są podpisy nauczycieli, do wiadomości redakcji.

2/ Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

na posiedzeniu w dniu 11.04.2014 roku przyjęła stanowisko poparcia listu

otwartego grupy nauczycieli Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle.