UMOWA NAJMU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

 

zawarta w dniu 10  stycznia 2007 roku w  Warszawie pomiędzy:

 

-Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Fikcyjnej  121 w  Warszawie reprezentowaną przez Zarząd w osobie Anny  Kowalskiej  w treści umowy ,,Wynajmującym„,

 

a

 

– Państwem Teresą i Janem Nowakami  zamieszkałymi   we Warszawie  przy ul. Fikcyjnej 121/5 zwanymi w treści umowy ,, Najemcą„, o następującej treści:

 

§ 1.

Wynajmujący oświadcza, że piwnice w budynku przy ul. Fikcyjnej  121 w Warszawie  stanowią nieruchomości wspólną w rozumieniu ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

 

 

§ 2.

1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy oznaczone na szkicu sytuacyjnym pomieszczenie piwniczne o powierzchni 30,2 m2.

2. Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.

 

 

§ 3.

1.Czynsz najmu strony ustalają w wysokości 100 zł (słownie złotych: sto) netto miesięcznie.

2. W przypadku powstania obowiązku podatkowego z tytułu wynajmu – do kwoty netto określonej w ustępie poprzedzającym doliczony będzie podatek.

3. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia 10-ego każdego miesiąca na konto funduszu remontowego.

4. W razie zwłoki w zapłacie przez Najemcę należnych od niego opłat Wynajmującemu służy prawo pobierania odsetek ustawowych.

 

 

§ 4.

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

 

§ 5.

Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 6.

1.Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu  wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.

2.Najemca odpowiada za wszelkie powstałe w czasie trwania umowy uszkodzenia przedmiotu umowy choćby powstały one z winy osób trzecich.

 

 

§ 7.

Umowa niniejsza została zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia dla każdej ze stron.

 

 

§ 8.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu.

§ 9.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10.

W przypadku sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, właściwy do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny według miejsca położenia nieruchomości.

§ 11.

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Wynajmujący                                                                     Najemca

 

…………………………………                                              ……………………………..

 

 

 

 

………………………..::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::……………………

…… zarzadca.com …….. zarzadca.eu ……… zarzadca.pl …….. zarzadca.com.pl …. …………………………………………………………………………………………………….

 

 

Omówienie:

  • 1) wynajęcie nieruchomości wspólnej stanowi czynność przekraczającą zarząd zwykły nieruchomością, dlatego też do jej dokonania konieczna jest zgoda właścicieli lokali wyrażona w formie uchwały;
  • 2) do umowy najmu zastosownie mają przepisy art. 659 i nast. kodeksu cywilnego.