Umowa o przeglądy 5-letnie elektryczne

Nr…………….

 

 

zawarta w dniu ……………………………………….w Krakowie pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową …………………………………………………………………………………………                    przy ulicy ……………………………………………..  NIP……………………………………….. reprezentowaną przez  ………………………………………………………………………………

 

zwaną dalej Zamawiającym

 

a

 

……………………………………z siedzibą  ………………………………………………………..

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………………………………….

 

zwanym dalej Wykonawcą

o treści następującej:

 

 

§ 1

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie okresowej kontroli, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, z wyłączeniem ponownego zaplombowania liczników w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

§ 2

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na dokonaniu okresowych kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie zgodnym z art. 62 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz.1126 z późniejszymi zmianami)

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………..zł netto (słownie: …………………………………………..) na które składają się następujące kwoty:

a.za dokonanie przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronowej ( o ile budynek jest wyposażony w taką instalację) w częściach wspólnych budynku, –  …………… złotych netto,

b. za dokonanie przeglądu instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach mieszkalnych i użytkowych ..,..zł za jeden lokal, wyliczone wg wzoru:

……..lokali  x  ……………… zł =………….. złotych netto

3. Do tak wyliczonego wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów w tym zakresie.

4. Rozliczenie nastąpi na podstawie przyjętych przez Zamawiającego protokołów  przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach i indywidualnych oraz protokołu przeglądu instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku.

§ 3

Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z winy Wykonawcy w czasie świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.

 

§ 4

1. Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt wyposażyć pracowników, którzy będą przeprowadzać okresową kontrolę budynku, w identyfikatory z imieniem i nazwiskiem pracownika oraz nazwą firmy Wykonawcy.

2. Wykonawca zawiadomi mieszkańców budynku o terminie realizacji przedmiotu umowy.

3. Podczas realizacji przedmiotu umowy pracownicy wykonawcy są zobowiązani wykonać drobne naprawy poprawiające wartość pomiarów, a w szczególności dokręcenie śrub w puszkach piętrowych. Za wykonanie drobnych napraw nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

4. Jeżeli podczas realizacji przedmiotu umowy pracownicy Wykonawcy stwierdzą, że stan instalacji elektrycznej stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

5. Wykonawca sporządzi odrębny protokół okresowej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronowej w  budynku oraz protokół z przeglądu instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach mieszkalnych.

6. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w terminie ustalonym w harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.

§ 5

Rozliczenia wykonanych usług Wykonawca winien dokonywać w terminie 14 dni od potwierdzenia odbioru protokołu przez Zamawiającego. Odpłatność za wykonywaną usługę będzie dokonana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

 

§ 6

Podstawą dokonania zapłaty za wykonane roboty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę,  do której dołączone będą następujące załączniki:

  • 1) protokół przeglądu instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku,
  • 2) protokoły z przeglądów instalacji elektrycznej w lokalach z pisemnym poświadczeniem przez użytkowników lokali dokonanego przeglądu,
  • 3) wykaz lokali, w których przegląd nie został dokonany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Jednocześnie ustala się, że warunkiem uznania usługi za wykonaną jest dokonanie kontroli
we wszystkich dostępnych lokalach  w całym obiekcie.

Ustala się, iż w przypadku dwukrotnego, potwierdzonego przez lokatora budynku, nie uzyskania dostępu do lokalu, umowa uznana zostaje za wykonaną.

 

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania usług.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    – za nieuzasadnione opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za kontrolę danego obiektu (harmonogram kontroli).

    – z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

    –  za opóźnienie w rozliczeniu wykonanych i odebranych robót objętych danym zleceniem za każdy dzień opóźnienia 0,5 % wynagrodzenia za kontrolę danego budynku.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli wykonawca :

  • nie realizuje przedmiotu umowy,
  • – wykonuje prace bez przestrzegania przepisów bhp, ppoż.,
  • – nie zachowuje należytego porządku i narusza zasady współżycia społecznego,
  • – nie wykonuje prac w ustalonych terminach.

 

§ 8

Wszystkie dokumenty mające znaczenie dla prowadzenia i odbioru prac Wykonawca będzie przesyłać lub dostarczać do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.

 

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług kompleksowo z zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego i innych obowiązujących norm prawnych.

2. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów regulaminu porządku domowego na terenie   budowy.

3. Za naruszenie przepisów PPOŻ. i BHP Wykonawca odpowiada w trybie i na zasadach określonych we właściwych przepisach.

4. Zatrudnieni przez Wykonawcę pracownicy powinni zachowywać się kulturalnie w stosunku do mieszkańców. Niedopuszczalne jest zwłaszcza wykonywanie pracy w stanie nietrzeźwym oraz realizowanie w czasie prac zleconych przez Zamawiającego innych robót na rzecz użytkowników lokali.

§ 10

  • 1. Strony zawierają umowę na czas określony: od dnia………………roku do dnia ………………………roku.
  • 2. Dopuszcza się tygodniowy okres wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron.
  • 3. Dopuszcza się przedłużenie terminu umowy w formie aneksu w przypadku braku możliwości sprawdzenia wszystkich dostępnych mieszkań

§ 11

Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności i skuteczności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i właściwe przepisy wykonawcze.

 

 

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi Zamawiający.

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA