Umowa o przeglądy 5-letnie ogólnobudowlane

Nr ………….

zawarta w dniu ……………………..  w Krakowie pomiędzy Wspolnotą Mieszkaniową ……………………………………………….. przy ulicy ……………………………………………………… NIP …………………………   reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………………………………..

zwany dalej Wykonawcą.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w dniu …………… została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie okresowej kontroli nieruchomości budynkowej będącej własnością Zamawiającego, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu i jego otoczenia.

§ 2

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi określone w § 1 w zakresie zgodnym z art.62 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz.1126 z późniejszymi zmianami)

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości ……………………………… zł brutto (słownie:………………………….)  wyliczone wg wzoru:

ilość lokali …………x…… zł. za jeden lokal    =……………zł netto, plus podatek VAT (22%)

3. Rozliczenie nastąpi na podstawie przyjętych przez Zamawiającego protokołów  przeglądu stanu technicznego lokali, części wspólnych i tabel zużycia elementów obiektu

§ 3

Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z winy Wykonawcy w czasie świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt wyposażyć pracowników, którzy będą przeprowadzać okresową kontrolę budynku, w identyfikatory z imieniem i nazwiskiem pracownika oraz nazwą firmy Wykonawcy.

2. Wykonawca zawiadomi mieszkańców budynku o terminie realizacji przedmiotu umowy.

3. Jeżeli podczas realizacji przedmiotu umowy pracownicy Wykonawcy stwierdzą, że stan budynku stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

4. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w terminie ustalonym w harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.

§ 5

Rozliczenia wykonanych usług Wykonawca winien dokonywać w terminie 14 dni od potwierdzenia odbioru protokołu przez Zamawiającego. Odpłatność za wykonywaną usługę będzie dokonana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

§ 6

Podstawą dokonania zapłaty za wykonane roboty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, do której dołączone będą następujące załączniki:

  • 1) protokół przeglądu w częściach wspólnych budynku,
  • 2) protokoły z przeglądów w lokalach z pisemnym poświadczeniem przez użytkowników lokali dokonanego przeglądu,
  • 3) wykaz lokali, w których przegląd nie został dokonany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Ustala się, iż w przypadku dwukrotnego, potwierdzonego przez lokatora budynku, nie uzyskania dostępu do lokalu, umowa uznana zostaje za wykonaną.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania usług.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    – za nieuzasadnione opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za kontrolę danego obiektu (harmonogram kontroli).

    – z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

    – za opóźnienie w rozliczeniu wykonanych i odebranych robót objętych danym zleceniem za każdy dzień opóźnienia 0,5 % wynagrodzenia za kontrolę danego budynku.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli wykonawca :

  • – nie realizuje przedmiotu umowy,
  • – wykonuje prace bez przestrzegania przepisów bhp, ppoż.,
  • – nie zachowuje należytego porządku i narusza zasady współżycia społecznego,
  • – nie wykonuje prac w ustalonych terminach.

§ 8

Wszystkie dokumenty mające znaczenie dla prowadzenia i odbioru prac Wykonawca będzie przesyłać lub dostarczać do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług kompleksowo z zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego i innych obowiązujących norm prawnych.

2. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów regulaminu porządku domowego na terenie   budowy.

3. Za naruszenie przepisów PPOŻ. i BHP Wykonawca odpowiada w trybie i na zasadach określonych we właściwych przepisach.

4. Zatrudnieni przez Wykonawcę pracownicy powinni zachowywać się kulturalnie w stosunku do mieszkańców. Niedopuszczalne jest zwłaszcza wykonywanie pracy w stanie nietrzeźwym oraz realizowanie w czasie prac zleconych przez Zamawiającego innych robót na rzecz użytkowników lokali.

§ 10

  • 1. Strony zawierają umowę na czas określony: od dnia …………….. do dn…………………..
  • 2. Dopuszcza się tygodniowy okres wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron.
  • 3. Dopuszcza się przedłużenie terminu umowy w formie aneksu w przypadku braku możliwości sprawdzenia wszystkich dostępnych mieszkań

§ 11

Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności i skuteczności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i właściwe przepisy wykonawcze.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi Zamawiający.

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA