UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE SPRZĄTANIA

NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

 

Zawarta w dniu 1 lutego 2008 roku  w  Krakowie,

 

pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową „Krakowianka”, z siedzibą w Krakowie przy ul. Fikcyjnej 2, zwaną dalej ZLECENIODAWCĄ, reprezentowaną przez Zarząd w osobach:

 

  1. Jana Kowalskiego – członka Zarządu,
  2. Andrzeja Nowaka  – członka Zarządu

 

a

 

Mirosławą Iksińską prowadzącą działalność gospodarcza pod nazwą „Ewita” z siedzibą w Krakowie przy ul. Fikcyjnej 4, zwaną dalej  „Wykonawcą” .

Przedmiot umowy:

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania nieruchomości wspólnej przy użyciu własnych materiałów i środków chemicznych, odpowiednich dla danej powierzchni.

Łączna powierzchnia sprzątania wynosi 878,58m2 i składają się na nią:

–  powierzchnia klatek schodowych  – 533,20 m2

–  powierzchnia komunikacyjna – 200,06 m2

–  powierzchnia strychu – 75 m2

–  powierzchnia terenu przed budynkiem -70,32 m2.

2. Usługa sprzątania obejmuje utrzymanie czystości poprzez:

-codzienne zamiatanie powierzchni klatek schodowej, komunikacyjnej, terenu przed budynkiem,

– mycie, raz w tygodniu powierzchni klatek schodowych i komunikacyjnej a strychu – co najmniej dwa razy w miesiącu,

– czyszczenie poręczy, tralek,

– mycie drzwi wejściowych do budynku oraz prowadzących do piwnicy i na strych,

– mycie okien na klatce schodowej – trzy   razy w roku,

– mycie lamperii – trzy razy w roku,

– bieżące odśnieżanie terenu przed budynkiem,  usuwanie lodu, w razie potrzeby – posypywanie piaskiem.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych niniejszą umową w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Przedmiotowa usługa będzie wykonywana sukcesywnie.

4.Prace nie objęte niniejszą Umową wymagają dodatkowego zlecenia w formie pisemnej i będą rozliczane zgodnie z cennikiem opłat za usługi porządkowe.

Czas trwania umowy

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.02.2008 roku do dnia 31.12.2009 roku.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej przedłożonej drugiej stronie.

3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania określonego w pkt 2 terminu wypowiedzenia w przypadku:

a. zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania obowiązków określonych w niniejszej umowie;

b. powtarzających się niedokładności i uchybień, po uprzednim 3-krotnym pisemnym upomnieniu Wykonawcy i osobistym doręczeniu mu upomnienia  lub przesłania go faksem do siedziby Wykonawcy;

4. W przypadku zaprzestania wykonywania czynności Wykonawca zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości wykonywania przez inne osoby prawne lub fizyczne.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością i dokładnością.

2. Oceny prawidłowości wykonania prac objętych niniejszą umową dokonuje Zamawiający.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich poprawek na żądanie Zamawiającego, o ile konieczność ich dokonania wyniknie z niewłaściwego wykonania usługi.

4. W przypadku nieterminowego wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania określonych w umowie prac.

Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w nieruchomości wspólnej w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

2. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody mogące wystąpić w związku z wykonywaniem Umowy na kwotę minimum 100.000,00 zł.

Wartość usługi oraz płatności Wykonawcy

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za świadczone usługi objęte niniejszą umową będzie wynosiło 1000 zł. brutto (słownie złotych: jeden tysiąc).

2. Zapłata należności określonej w ust. 1  dokonywana będzie na podstawie wystawionej faktury VAT za pracę wykonaną w ciągu danego miesiąca na konto Wykonawcy w terminie 7 dni od daty wpływu faktury VAT.

3. O zmianach kont bankowych, numeru NIP, siedziby i adresu dostarczenia faktur strony powinny się wzajemnie powiadamiać na piśmie, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

4. W przypadku uzasadnionego wzrostu kosztów świadczonych usług, strony zastrzegają sobie możliwość negocjacji cen, jednak nie później niż na miesiąc przed upływem obowiązującego cennika.

5. Wszelkie koszty związane z nabyciem środków niezbędnych do wykonywania prac wchodzących w zakres niniejszej umowy będą obciążać Wykonawcę.

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

a. zapewnienia Wykonawcy dostępu do pomieszczeń określonych w § 1 pkt 1 niniejszej umowy w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy;

b. zapewnienia Wykonawcy na czas obowiązywania niniejszej umowy odpowiedniego pomieszczenia z dostępem do energii elektrycznej, wody oraz odpływu kanalizacyjnego na składowanie materiałów, urządzeń i narzędzi;

Nadzór nad wykonaniem Umowy

1. Wykonawca określi osoby odpowiedzialne za nadzór nad prowadzonymi pracami oraz sposób kontaktu z tymi osobami.

2. Zleceniobiorca i Wykonawca zobowiązani są do przedstawienia osób koordynujących prace porządkowe wraz z ich telefonami do kontaktu.

Z ramienia Wykonawcy – …………………………………………………………………

Z ramienia Zamawiającego – …………………………………………………………….

Zmiany

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu po dokonaniu uzgodnień między stronami.

Kary umowne

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary:

1. Za wykonanie umowy z wadami – kara w wysokości 5% wynagrodzenia miesięcznego netto.

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia miesięcznego netto za wykonanie przedmiotu umowy tylko w przypadku wcześniejszego pisemnego zgłoszenia wad.

Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Wszelkie spory z tytułu niniejszej umowy podlegają właściwym Sądom.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                                Wykonawca