UMOWA O  ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

zawarta w dniu    ………………………….. roku w Warszawie,

pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej  w Warszawie przy ul. ……………………………….,   reprezentowaną przez  Zarząd w osobach:

l)   ………………………………………………….. ,

2)  …………………………………………………… ,

3) …………………………………………………… ,

–    zwaną dalej w treści umowy Zleceniodawcą

a

………………………………………..z siedzibą przy ul. …………………… w………………………

NR REGON: …………………

NR NIP : ………………….

–   zwaną dalej Zleceniobiorcą,


o treści następującej:

§ l

l. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami wydane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, tj. świadectwo nadania licencji zawodowej.

2.Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ………………..w  Warszawie

3.Strony stwierdzają że przedmiotowa nieruchomość wspólna składa się z działki gruntu oraz domu mieszkalnego- stosownie do treści zapisów w dziale I księgi wieczystej KW nr:           ……………………………,prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Ksiąg Wieczystych oraz stosownie do treści wypisu z rejestru gruntów.

§ 2

l.  Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zarządzanie nieruchomością wspólną zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.

2.  Zleceniobiorca w imieniu Zleceniodawcy wykonuje czynności zwykłego zarządu, do podjęcia czynności przekraczającej zwykły zarząd nieruchomością – na podstawie uchwał ogółu właścicieli lokali.

3.  Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności:

a)  prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich właścicieli oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,

b)  reprezentowanie  Zleceniodawcy przed organami sądowymi, administracyjnymi  i  innymi  instytucjami  w  sprawach związanych z zarządem nieruchomością wspólną,

c)  aktualizowanie stanu prawnego ze stanem faktycznym nieruchomości,

d)  prowadzenie  książki  obiektu  budowlanego  oraz  dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej w sposób prawem przewidziany,

e)  opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminów dototyczących między innymi:

 • – bezpieczeństwa p/poż.,
 • – porządku domowego,
 • – kontroli dostępu do budynku,
 • – zgłaszania oraz usuwania usterek,
 • – sposobu nawiązywania kontaktu w przypadkach nagłych, nie cierpiących zwłoki oraz zwykłego kontaktu,

f)  nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości:

 • – pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
 • – terenów zielonych i podwórka przynależnych do nieruchomości,
 • – dróg i chodników przynależnych do nieruchomości,

g)  sprawowanie nadzoru nad pracą osób i podmiotów świadczących pracę lub usługi na rzecz Zleceniodawcy, między innymi w zakresie:

 • – bieżącej konserwacji powierzonego budynku i wszelkich urządzeń w nim znajdujących się,
 • – remontów bieżących,
 • – napraw, konserwacji i modernizacji instalacji wewnętrznej zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji elektrycznej, oświetlenia, instalacji gazowej, wentylacji i przewodów kominowych oraz innych instalacji i urządzeń będących własnością wspólnoty – zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • – likwidacja awarii, a następnie usuwanie skutków i przyczyn awarii urządzeń oraz instalacji wewnętrznych nieruchomości wspólnej, przy czym zakres robót powinien być każdorazowo uzgadniany ze Zleceniodawcą,

h)  kontrolą  wykonania  i  rozliczanie  umów  o  dostawę  energii elektrycznej, zimnej wody i odprowadzenia ścieków, wywozu śmieci, domofonu oraz innych umów zawartych przez Zleceniodawcę,

i)  dokonywanie  rozliczeń  poprzez  rachunek  bankowy  Wspólnoty Mieszkaniowej,  gromadzenie wpłat na fundusz remontowy w sposób zapewniający ich księgowe wyodrębnienie,

j)  windykacja należności stanowiących należności, pożytki oraz inne przychody z nieruchomości wspólnej,

k}  dokonywanie   miesięcznego   rozliczania   wpłaconych   przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycie świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy w tym:

 • – opłat za media dostarczane bezpośrednio do lokali mieszkalnych i użytkowych(opłat – eksploatacyjnych},

    – za roboty i usługi związane z nieruchomością wspólną i świadczonych na rzecz nieruchomości wspólnej,

l)  prowadzenie na własny koszt księgowości finansowej dla nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

 • – sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • – sporządzanie i składanie odpowiednich sprawozdań i deklaracji we właściwych urzędach,

    – sporządzanie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną-

zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów,

 • – sporządzanie rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej

zgodnie z dyspozycją Zleceniodawcy określającą zakres i formę
tej ewidencji,

ł)  przygotowywanie  informacji  o  zrealizowaniu  rocznego  planu gospodarczego uwzględniającego również korekty do tego plan, z podziałem kosztów na poszczególnych właścicieli,

m)  przygotowanie   i   sporządzenie   projektu   rocznego   planu gospodarczego w tym planu przychodów i  wydatków z  Funduszu Remontowego Zleceniodawcy,

n)  udzielanie każdemu z właścicieli na jego żądanie wyczerpujących informacji  o  sprawach  dotyczących  zarządzania  nieruchomością wspólną i rozliczeniach,

o)  prowadzenie  spraw  Zleceniodawcy  na  zewnątrz,  w  stosunkach

pomiędzy  właścicielami  a  Zleceniodawcą,  wydawanie  zarządzeń

porządkowych oraz zgody na wykonywanie dodatkowych instalacji

w zakresie dotyczącym nieruchomości wspólnej,

p)  przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości wspólnej,

r)  zwoływanie  i  obsługa  zebrań  właścicieli  lokali,  w  tym przygotowanie miejsca na  zebranie  i  kart do  głosowania oraz powiadamianie właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze  indywidualnego  zbierania  głosów,  a  także  czynności związanych z prowadzeniem korespondencji z właścicielami lokali,

s)  odczyty i rozliczanie wskazań wodomierzy,

t)  ewidencjonowanie  kosztów bankowych i  odsetek oraz ustalanie stanu funduszu remontowego,

u)  zawieranie umów w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy,

w)wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali.

§ 3

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych  do  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  za wynagrodzeniem  w wysokości …………..zł (słownie złotych …………………..)  miesięcznie.

2.  Strony ustalają,  że opłaty wnoszone przez właścicieli lokali składają się z:

a)zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania w stanie niepogorszonym nieruchomości wspólnej w tym na:

 • – wydatki na bieżące naprawy, przeglądy i konserwację instalacji i przewodów,
 • – opłaty za dostawę energii elektrycznej w części dotyczącej nieruchomości wspólnej,
 • – ubezpieczenia nieruchomości,
 • – wydatki na utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości,
 • – koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych w nieruchomości wspólnej,
 • – koszty usuwania awarii i ich skutków,
 • – koszty administracyjne, w tym wynagrodzenie Zleceniobiorcy,
 • – koszty finansowe operacji bankowych,

b) zaliczek i wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy,

c) opłat za tzw. świadczenia, to jest pokrycie kosztów dostawy do lokali zimnej wody, wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków z lokali oraz opłat za domofony.

3.  Koszty  prowadzenia  korespondencji  związanych  z  windykacją należności  ponosi  bezpośrednio  dłużnik  przeciwko   któremu prowadzona jest windykacja.

§ 4

l. Właściciele lokali uczestniczą  w  rzeczywiście  poniesionych  kosztach  zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w częściach odpowiadających ich udziałowi we współwłasności w  nieruchomości  wspólnej  oraz  zobowiązani  są  do  wnoszenia comiesięcznych opłat na pokrycie kosztów zarządu, zużycia energii cieplnej oraz wody w ich lokalach i opłat na poczet funduszu remontowego.

2.Koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz opłaty eksploatacyjne lokalu i na fundusz remontowy, właściciele lokali zobowiązani są uiszczać w formie comiesięcznych zaliczek płatnych na wskazane konto bankowe Zleceniodawcy bez wezwania z góry do 10-ego dnia każdego miesiąca w ustalonej uprzednio wysokości.

3. Ostateczne rozliczenie wpłat zaliczek nastąpi po zakończeniu roku kalendarzowego, nie później niż do 31 marca roku następnego.

4. Opłata za wywóz śmieci będzie rozliczana w stosunku do liczby osób zamieszkałych w lokalu.

5. Opłata za zimną wodę i odprowadzanie ścieków rozliczana będzie:

 • -w lokalach w których zamontowane są i posiadają bieżąca legalizację liczniki poboru wody- według ich wskazań,

    -w pozostałych lokalach w stosunku do liczby osób zamieszkałych w lokalu.

6. W przypadku zmiany cen umownych lub urzędowych za media lub inne wykonywane usługi Zleceniobiorca dokona stosownych przeliczeń opłat i powiadomi w zawiadomieniu o nowych wysokościach zaliczek

 wszystkich właścicieli lokali oraz wynikłych z tych zmian różnicach w przypadających im do zapłaty kosztów zarządu nieruchomością wspólną i opłat za media dostarczane do lokali.

§ 5

l. Zleceniobiorca nie jest upoważniony do podejmowania w odniesieniu do nieruchomości wspólnej jakichkolwiek czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

2. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu do podjęcia czynności przez Zleceniobiorcę wymagana jest wcześniejsza zgoda właścicieli lokali wyrażona w formie uchwały.

3. Zleceniobiorca dysponuje Funduszem Remontowym Zleceniodawcy w ramach pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Zleceniodawcy.

4. Zleceniobiorca zbiera i negocjuje korzystne dla Zleceniodawcy warunki przedkłada Zleceniodawcy oferty firm,  z którymi ta ma zamiar zawrzeć umowę.

§ 6

l. W przypadku  nagłej  awarii,  przekraczającej  zakres  bieżącej konserwacji, zagrażającej bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także groźby powiększenia szkody, Zleceniobiorca może samodzielnie do kwoty  1000  zł.,  ze  środków  rachunku bieżącego  lub  Funduszu Remontowego Zleceniodawcy usunąć awarię i jej skutki.

2. Zleceniodawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę o zdarzeniu, o którym mowa w ustępie poprzednim.

§ 7

l. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zleceniodawcy za szkody powstałe w wyniku własnych działań lub zaniechań oraz za działania i zaniechania osób, którym Zleceniobiorca powierzył wykonanie zlecenia, jak za działanie własne.

2. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy ten ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zleceniodawcy.

§ 8

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu zarządzania nieruchomością wspólną płatne jest na podstawie wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku do dnia 10-go każdego miesiąca.

§ 9

Po zakończeniu niniejszej umowy Zleceniobiorca obowiązany jest do:

l. Sporządzenia w terminie jednego miesiąca (z udziałem pełnomocników Zleceniodawcy i nowego Zleceniobiorcy) protokółu zdawczo – odbiorczego dotyczącego:

 • stanu technicznego nieruchomości,
 • stanu prawnego nieruchomości,
 • stanu zobowiązań i wierzytelności Zleceniodawcy,
 • rozliczenia finansowego.

2. Przedłożenia w terminie jednego miesiąca sprawozdania z dotychczasowego wykonania planu gospodarczego.

3. Niezwłocznego  wydania  majątku  Zleceniodawcy  oraz  wszelkiej dokumentacji dotyczącej nieruchomości oraz spraw Zleceniodawcy, w  tym  dokumentacji  budowlanej, dokumentacji  stanu  przwnego nieruchomości i zawartych umów w imieniu Zleceniodawcy.

§ 10

Zleceniobiorca nie może czerpać innych korzyści z zarządzania nieruchomością wspólną oprócz wynagrodzenia określonego niniejszą umową.

§ 11

Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia na koniec miesiąca dla każdej ze stron.

§ 12

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy o własności lokali oraz kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

l)  świadectwo nadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości,

2) polisa ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości,

2} wpis do ewidencji działalności gospodarczej Zleceniobiorcy,

3) zaświadczenie o NIP Zleceniobiorcy,

4} zaświadczenie o Regon Zleceniobiorcy.

 ZLECENIODAWCA                                                               ZLECENIOBIORCA