Wojewoda podpisał wniosek o odwołanie Wójta Gminy Skarbimierz Andrzeja Pulita. Wojewoda poinformował o tym, w trakcie swojego sprawozdania, na sesji Sejmiku Wojewódzkiego. O 13.00 na specjalnie zwołanej konferencji prasowej zostaną podane wszystkie szczegóły związane ze złożonym wnioskiem do premiera. Panorama.info.pl

linki:

Panorama – Wojewoda odwołuje Pulita

Panorama – Wniosek o odwołanie wójta Skarbimierza

NTO – Wojewoda podpisał wniosek o odwołanie Andrzeja Pulita

Radio Opole –  Premier odwoła Andrzeja Pulita? Wojewoda złożył wniosek

 

Opole, dnia 27 sierpnia 2013 r.

WOJEWODA OPOLSKI
NK.III.4103.2.2013.KK
Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

za pośrednictwem Ministra Administracji i Cyfryzacji

 

WNIOSEK
O ODWOŁANIE WÓJTA GMINY SKARBIMIERZ

Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z powtarzającym się naruszaniem ustaw wnoszę o:

odwołanie Wójta Gminy Skarbimierz Pana Andrzeja Pulita

Konieczność złożenia niniejszego wniosku uzasadnia wskazany poniżej wykaz naruszeń prawa:

 

1. Naruszenie art. 36 ust. 2, art. 36a ust. 4-7, ust. 13, art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) poprzez niezgodne z prawem powierzanie stanowiska dyrektora, powoływanie i odwoływanie dyrektorów oraz powierzanie pełnienia obowiązków dyrektora jednostek oświatowych w Gminie Skarbimierz zarządzeniami i innymi aktami Wójta Gminy Skarbimierz:
1) zarządzenie nr ZW/0050/112/RSO-39/2011 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie odwołania Pani Jolanty Pietkiewicz z funkcji dyrektora Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle,
2) zarządzenie nr ZW/0050/18/RSO-7/2012 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie odwołania Pani Genowefy Prorok z funkcji dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle,
3) zarządzenie nr ZW/0050/51/RSO-27/2012 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle, Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle i Gminnego Gimnazjum wchodzących w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle Pani Grażynie Przymuszała,

4) zarządzenie nr ZW/0050/77/RSO-33/2012 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia
2 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Skarbimierzu Osiedle, Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle i Gminnego Gimnazjum wchodzących w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle Panu Sławomirowi Michalskiemu
5) zarządzenie nr ZW/0050/93/RSO-42/2012 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia ZW/0050/51/RSO-27/2012 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle, Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle i Gminnego Gimnazjum wchodzących w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle Pani Grażynie Przymuszała
6) zarządzenie nr ZW/0050/34/RSO-17/2013 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 10 kwietnia 2013 r. stwierdzające wygaśnięcie z mocy prawa stosunku pracy Pani Genowefy Prorok na stanowisku dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle,
7) zarządzenie nr ZW/0050/33/RSO-16/2013 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr ZW/0152-133/RSO-24/2009 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle Pani Genowefie Prorok,
8) zarządzenie nr ZW/0050/48/RSO-22/2013 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle,

9) zarządzenie nr ZW/0050/56/RSO-27/2013 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle,
10) postanowienie z dnia 3 lipca 2013 r. Wójta Gminy Skarbimierz nr Oś.4424.20.2013 stwierdzające wygaśnięcie z mocy prawa stosunku pracy Pani Genowefy Prorok na stanowisku dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle.

 

2. Naruszenie art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty poprzez niezgodne z prawem powołanie składu osobowego komisji konkursowej oraz § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zm.) poprzez określenie warunków przystąpienia do konkursu nie znajdujących uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa, a także bezpodstawne działanie polegające na ogłoszeniu konkursu i powołaniu komisji konkursowej w czasie trwania kadencji dotychczasowego dyrektora zarządzeniami:
1) nr ZW/0050/32/RSO-11.2012 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Gimnazjum w Skarbimierzu Osiedle, Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle, Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle wchodzących w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle,
2) nr ZW/0048/66/RSO-30/2013 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu-Osiedle,

3) nr ZW/0048/75/RSO-32/2013 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu Osiedle.

3. Naruszenie art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty polegające na wydaniu dyrektorowi Gminnego Zespołu Szkół wytycznych w zakresie zatrudniania pracowników oraz naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) polegające na naniesieniu zmian w sporządzonych przez dyrektora arkuszach organizacyjnych prowadzonych szkół zarządzeniem nr ZW/0050/46/RSO-20/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle na rok szkolny 2013/2014.

4. Skargi wnoszone do Wojewody Opolskiego na działalność Wójta Gminy Skarbimierz.

 

UZASADNIENIE

Konieczność zastosowania niniejszego środka nadzoru uzasadnia podjęcie przez Wójta Gminy Skarbimierz w okresie od końca 2011 r. do chwili obecnej szeregu działań polegających na niezgodnym z prawem odwoływaniu dyrektorów oraz obsadzaniu stanowisk dyrektorów Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle, co wpływa niekorzystnie na sytuację w lokalnej oświacie. Wyjaśnić przy tym należy, że na terenie gminy Skarbimierz działały dwa zespoły: Gminny Zespół Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle oraz Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu Osiedle. Mocą uchwały nr XIV/95/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 20 lutego 2012 r. ww. zespoły zostały połączone. W wyniku powyższego, obecnie na terenie gminy funkcjonuje jeden zespół – Gminny Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu-Osiedle.
Wójt Gminy Skarbimierz wykonując przewidziane w ustawie o oświacie zadania z zakresu obsadzania stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych dopuścił się szeregu naruszeń prawa, które zostały potwierdzone orzeczeniami sądów administracyjnych oraz zastosowanymi przez organ nadzoru środkami w postaci rozstrzygnięć nadzorczych.
Pomimo skierowanego przez Wojewodę Opolskiego w dniu 18 września 2012 r. wezwania do zaprzestania naruszeń prawa, tj. ustawy o systemie oświaty, Wójt Gminy Skarbimierz nadal podejmuje czynności niezgodne z przepisami wskazanej ustawy, co oznacza, że wezwanie to nie odniosło skutku.

Przechodząc do omówienia poszczególnych zarzutów, wyjaśniam, co następuje.

Ad. 1
Zarządzeniem z dnia 29 grudnia 2011 r. nr ZW/0050/112/RSO-39/2011 Wójt Gminy Skarbimierz odwołał na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty Panią Jolantę Pietkiewicz z funkcji dyrektora Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych. W wyniku skargi Wojewody Opolskiego na ww. akt Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 5 lipca 2012 r. (sygn. akt II SA/Op 236/12) stwierdził nieważność zarządzenia, podzielając pogląd organu nadzoru, zgodnie z którym odwołanie dyrektora w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty może nastąpić tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych, których Wójt w uzasadnieniu przedmiotowego zarządzenia nie wykazał. Następnie, naruszenie prawa przez Wójta w tej sprawie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 lutego 2013 r. (sygn. akt I OSK 2412/12) oddalając skargę kasacyjną Wójta.
Szczegółowe zarzuty oraz ich potwierdzenie zostały przedstawione w dołączonej do niniejszego wniosku skardze nr NK.III.4131.6.11.2012.KK oraz wyrokach sądów.

Podobnego naruszenia prawa Wójt dopuścił się wydając zarządzenie nr ZW/0050/18/RSO-7/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie odwołania Pani Genowefy Prorok z funkcji dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle. W podstawie prawnej Wójt wskazał art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty nie wykazując jednocześnie, aby w sprawie zachodził przypadek szczególny, uzasadniający odwołanie dyrektora ze stanowiska w czasie roku szkolnego. Na skutek skargi Wojewody Opolskiego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 9 sierpnia 2012 r. (sygn. akt II SA/Op 322/12) stwierdził nieważność zarządzenia Wójta. Stanowisko Sądu I instancji potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I OSK 2703/12) oddalając skargę kasacyjną Gminy Skarbimierz.
Szczegółowe zarzuty oraz ich potwierdzenie zostały przedstawione w dołączonej do niniejszego wniosku skardze nr NK.III.4131.6.16.2012.KK oraz wyrokach sądów.
Pomimo uprawomocnienia się wyroku WSA w Opolu stwierdzającego, że nie było podstaw do odwołania Pani Genowefy Prorok ze stanowiska dyrektora, Wójt podjął dalsze czynności mające na celu odwołanie Pani Prorok z tej funkcji. W dniu następującym po orzeczeniu przez NSA oddalenia skargi kasacyjnej w omawianej sprawie, Wójt wydał zarządzenie nr ZW/0050/34/RSO-17/2013 stwierdzające wygaśnięcie z mocy prawa stosunku pracy Pani Genowefy Prorok na stanowisku dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle oraz Zarządzenie nr ZW/0050/33/RSO-16/2013 zmieniające zarządzenie nr ZW/0152-133/RSO-24/2009 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle Pani Genowefie Prorok. Odnośnie pierwszego ze wskazanych aktów, organ nadzoru w dniu 28 czerwca 2013 r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające jego nieważność w całości. W ocenie organu nadzoru, mocą omawianego zarządzenia Wójt nie stwierdził wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela, lecz odwołał Panią Genowefę Prorok ze stanowiska dyrektora, czym naruszył art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty. Szczegółowe uzasadnienie sformułowanych przez organ nadzoru zarzutów zostało przedstawione w uzasadnieniu dołączonego do niniejszego wniosku rozstrzygnięcia nadzorczego nr NK.III.4131.1.41.2013.KK.
W dniu 7 sierpnia 2013 r. organ nadzoru wszczął z urzędu postępowanie nadzorcze wobec drugiego ze wskazanych powyżej zarządzeń Wójta. W przedmiotowym akcie Wójt zmienił zarządzenie o powierzeniu stanowiska dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle Pani Genowefie Prorok poprzez skrócenie kadencji do dnia 10 kwietnia 2013 r. W związku z tym, że art. 36a ust. 13 ustawy o systemie oświaty nie może stanowić podstawy do zmiany zarządzenia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, Wojewoda Opolski wydał w dniu 23 sierpnia 2013 r. rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność zarządzenia zmieniającego. Szczegółowe uzasadnienie sformułowanych przez organ nadzoru zarzutów zostało przedstawione w uzasadnieniu dołączonego do niniejszego wniosku rozstrzygnięcia nadzorczego nr NK.III.4131.1.60.2013.KK.
Kolejną próbę odwołania Pani Prorok ze stanowiska dyrektora Wójt podjął wydając w dniu 3 lipca 2013 r. postanowienie stwierdzające wygaśnięcie z mocy prawa stosunku pracy Pani Genowefy Prorok na stanowisku dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle. Postanowienie to zostało wydane w dniu następującym po doręczeniu Wójtowi rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność zarządzenia o tej samej treści. Wobec przedmiotowego postanowienia organ nadzoru wszczął z urzędu w dniu 7 sierpnia 2013 r. postępowanie nadzorcze, w wyniku którego zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające jego nieważność. W ocenie organu nadzoru postanowienie to zawiera istotne naruszenia prawa, tożsame z naruszeniami wykazanymi w rozstrzygnięciu nadzorczym nr NK.III. 4131.1.41.2013.KK. Szczegółowe uzasadnienie sformułowanych przez organ nadzoru zarzutów zostało przedstawione w uzasadnieniu dołączonego do niniejszego wniosku rozstrzygnięcia nadzorczego nr NK.III.4131.1.62.2013.KK z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Wójt Gminy Skarbimierz w sposób istotny i powtarzający się naruszył prawo powierzając pełnienie obowiązków dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle.
Po raz pierwszy Wójt wydał wadliwe zarządzenie w tym zakresie w dniu 16 maja 2012 r. (nr ZW/0050/51/RSO-27/2012), mocą którego powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Pani Grażynie Przymuszała. W związku ze stwierdzeniem naruszenia art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty, polegającego na powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora nauczycielowi szkoły, pomimo utworzenia dwóch stanowisk wicedyrektorów, Wojewoda Opolski skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na wskazane zarządzenie. Wyrokiem z dnia 29 listopada 2012 r. (sygn. akt II SA/Op 437/12) Sąd ten stwierdził nieważność zarządzenia, podzielając argumentację organu nadzoru. Szczegółowe zarzuty oraz ich potwierdzenie zostały przedstawione w dołączonej do niniejszego wniosku skardze nr NK.III.4131.6.23.2012.KK. W trakcie postępowania sądowego Wójt wprawdzie uznał skargę w całości za zasadną i zmienił zaskarżone zarządzenie, jednak wydanie wyroku w sprawie okazało się konieczne wobec stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności zarządzenia zmieniającego. Wprowadzona w zarządzeniu zmieniającym nr ZW/0050/93/RSO-42/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmiana polegała na powierzeniu, na podstawie art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty Pani Grażynie Przymuszała stanowiska dyrektora Zespołu Szkół na okres do dnia 31 lipca 2012 r. w miejsce dotychczasowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora. W rozstrzygnięciu nadzorczym organ nadzoru wskazał, że zarządzenie zmieniające jest bezprzedmiotowe, ponieważ zostało wydane po wygaśnięciu zarządzenia zmienianego. Ponadto wprowadzone zmiany naruszały art. 36a ust. 13 ustawy o systemie oświaty, bowiem przewidywały powierzenie stanowiska dyrektora na okres krótszy niż 1 rok szkolny. Szczegółowe zarzuty zostały przedstawione w dołączonym do niniejszego wniosku rozstrzygnięciu nadzorczym nr NK.III.4131.1.75.2013.KK.

Po raz kolejny Wójt powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Gminnego Zespołu Szkół z naruszeniem prawa wydając zarządzenie nr ZW/0048/56/RSO-22/2013 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Zespołu Szkół
w Skarbimierzu Osiedle. Mocą przedmiotowego zarządzenia Wójt powierzył pełnienie obowiązków wicedyrektorowi Pani Ewie Kielman. Organ nadzoru stwierdził nieważność zarządzenia w związku z naruszeniem art. 36a ust. 5 oraz art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Powierzenie pełnienia obowiązków nastąpiło w sytuacji, gdy stanowisko dyrektora było obsadzone, a więc nie było podstaw do powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora wicedyrektorowi. W rozstrzygnięciu nadzorczym organ nadzoru wskazał, że w takim przypadku zastosowanie powinien znaleźć przepis art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach lub placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.
Szczegółowe zarzuty zostały przedstawione w dołączonym do niniejszego wniosku rozstrzygnięciu nadzorczym nr NK.III.4131.1.58.2013.KK.

Podobnego naruszenia prawa Wójt dopuścił się wydając zarządzenie nr ZW/0050/56/RSO-27/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle, mocą którego powierzył pełnienie obowiązków dyrektora nauczycielowi – Pani Grażynie Burskiej. Również w tym przypadku organ nadzoru stwierdził nieważność zarządzenia w związku z naruszeniem art. 36a ust. 5 oraz art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Powierzenie pełnienia obowiązków nastąpiło w sytuacji, gdy stanowisko dyrektora było obsadzone, a więc nie było podstaw do powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora wicedyrektorowi. W rozstrzygnięciu nadzorczym organ nadzoru wskazał, że w takim przypadku zastosowanie powinien znaleźć przepis art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach lub placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący. Ponadto, również w przypadku, gdyby stanowisko dyrektora Zespołu nie było obsadzone, kwestionowane zarządzenie pozostawałoby w sprzeczności z art. 36a ust. 5 ustawy. Z treści tego przepisu, jak również jednolitej jego wykładni w utrwalonym orzecznictwie sądów administracyjnych wynika bowiem, że powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora nauczycielowi danej szkoły może nastąpić wyłącznie w przypadku nieobsadzenia stanowiska wicedyrektora, na co wskazywał
m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w uzasadnieniu przywołanego powyżej wyroku z dnia 29 listopada 2012 r. (sygn. akt II SA/Op 437/12) wydanym na skutek skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Wójta Gminy Skarbimierz w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora gminnego zespołu przedszkoli, szkoły podstawowej i gimnazjum. Szczegółowe zarzuty zostały przedstawione w dołączonym do niniejszego wniosku rozstrzygnięciu nadzorczym nr NK.III.4131.1.56.2013.KK.
Podobne stanowisko w sprawie nieprawidłowości przy powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora Pani Grażynie Burskiej zajął Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu w piśmie kierowanym do Pani Genowefy Prorok z dnia 17.07.2013 r. nr 11206-4601-Sw544-Sa02/13, którego kserokopia została dołączona do niniejszego wniosku.

Dokonane przez Wójta Gminy Skarbimierz mocą zarządzenia z dnia 2 sierpnia 2012 r. nr ZW/0050/77/RSO-33/2012 powołanie na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle Pana Sławomira Michalskiego – osoby niebędącej nauczycielem, również nastąpiło z istotnym naruszeniem prawa. Art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty przewiduje możliwość kierowania szkołą lub placówką przez osobę niebędącą nauczycielem, powołaną na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W związku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru, że powołanie ww. osoby na stanowisko dyrektora nastąpiło bez zasięgnięcia opinii kuratora oświaty, co stanowi istotne naruszenie prawa, została skierowana skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Sąd ten podzielił pogląd Wojewody Opolskiego i stwierdził nieważność zarządzenia. Wójt Gminy Skarbimierz w toku postępowania sądowego początkowo wnosił o oddalenie skargi, a następnie zmienił swoje stanowisko, tj. uznał za zasadną skargę i uchylił zaskarżone zarządzenie, jednak w związku z wywołaniem skutków prawnych przez zaskarżone zarządzenie, Sąd wydał wyrok w dniu 12 marca 2013 r. (sygn. akt II SA/Op 39/13). Szczegółowe zarzuty oraz ich potwierdzenie zostały przedstawione w dołączonej do niniejszego wniosku skardze nr NK.III.4131.6.35.2012.KK oraz wyroku.

Ad. 2

Wójt Gminy Skarbimierz istotnie naruszył prawo wykonując czynności z zakresu ogłoszenia o konkursie i powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle.

Zarządzeniem nr ZW/0050/32/RSO-11.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. Wójt powołał skład osobowy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Gimnazjum w Skarbimierzu Osiedle, Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle, Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle wchodzących w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle, z naruszeniem art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty. Przepis ten wskazuje organy, instytucje i osoby, których przedstawiciele powinni wchodzić w skład komisji, w tym m.in. przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W związku z ustaleniem, że w komisji konkursowej nie uczestniczyli przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, których udział w jej składzie jest obligatoryjny, organ nadzoru rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność wskazanego zarządzenia w całości. Szczegółowe zarzuty zostały przedstawione w dołączonym do niniejszego wniosku rozstrzygnięciu nadzorczym nr NK.III.4131.1.65.2012.KK.

W dniu 26 czerwca 2013 r. Wójt Gminy Skarbimierz wydał zarządzenie nr ZW/0050/66/RSO-30/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu-Osiedle.
W wyniku przeprowadzonego postępowania organ nadzoru ustalił, że nie było podstaw do ogłoszenia konkursu w związku z uprawomocnieniem się wyroku WSA w Opolu stwierdzającego nieważność zarządzenia Wójta w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Gminnego Zespołu Szkół Pani Genowefy Prorok, a więc w trakcie trwania kadencji dotychczasowego dyrektora. Ponadto ogłoszenie o konkursie zawierało istotne naruszenie
§ 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Przepis ten enumeratywnie wymienia wymagane od kandydatów dokumenty, wśród których brak jest oświadczeń o treści, jakiej zażądał Wójt w załączniku do rozporządzenia. Wójt zobowiązał bowiem osoby przystępujące do konkursu do złożenia oświadczeń, że kandydat nie został odwołany ze stanowiska kierowniczego w związku z przekroczeniem uprawnień, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub w związku z odmową wykonania czynności oraz że kandydat nie złożył rezygnacji z powierzonego stanowiska kierowniczego, której przyczyną była odmowa wykonania czynności służbowych. Wskazane przez Wójta wymagania nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa, stąd też rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Opolski stwierdził nieważność przedmiotowego zarządzenia. Szczegółowe zarzuty zostały przedstawione w dołączonym do niniejszego wniosku rozstrzygnięciu nadzorczym nr NK.III.4131.1.59.2013.KK.
W związku ze wskazanym powyżej brakiem podstaw do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu – Osiedle, organ nadzoru w dniu 7 sierpnia 2013 r. wszczął z urzędu postępowanie nadzorcze wobec zarządzenia nr ZW/0048/75/RSO-32/2013 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu Osiedle. W dniu 22 sierpnia 2013 r. zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.III.4131.1.61.2013.KK stwierdzające nieważność ww. aktu.

Ad. 3
W dniu 15 maja 2013 r. Wójt Gminy Skarbimierz wydał zarządzenie nr ZW/0050/46/RSO-20/2013 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle na rok szkolny 2013/2014. Mocą przedmiotowego zarządzenia Wójt zatwierdził arkusze organizacji pracy szkół wchodzących w skład Zespołu, po uprzednim naniesieniu zmian w arkuszach przedłożonych przez wicedyrektorów szkół. Działanie Wójta w tym zakresie było pozbawione podstaw prawnych, bowiem przepisy zawarte w kolejnych załącznikach do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół zastrzegają do kompetencji organu prowadzącego jedynie zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych sporządzonych przez dyrektora szkoły. Przepisy te nie upoważniają organu prowadzącego do nanoszenia zmian w sporządzonych przez dyrektora arkuszach organizacji prowadzonych szkół.
Ponadto do przedmiotowego zarządzenia Wójt dołączył listę nauczycieli do zwolnienia z możliwością zatrudnienia za zgodą nauczyciela na zmniejszenie obowiązkowego wymiaru godzin. Wydając wytyczne w zakresie zatrudniania nauczycieli, Wójt naruszył kompetencje zastrzeżone dla dyrektora szkoły. Zgodnie bowiem z treścią art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki decyduje dyrektor.
W związku ze stwierdzeniem powyższych naruszeń Opolski Kurator Oświaty, po przeprowadzeniu doraźnej kontroli w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle wydał na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w dniu 15 lipca 2013 r. decyzję nr WKW.5533.74.2013, w której polecił Wójtowi Gminy Skarbimierz w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r. usunięcie wskazanych w decyzji uchybień. Szczegółowe zarzuty Opolskiego Kuratora Oświaty zostały przedstawione w ww. decyzji, załączonej do niniejszego wniosku.

Ad. 4
Niezależnie od powyższego do Wojewody Opolskiego wpłynęło szereg skarg w związku z działalnością Wójta Gminy Skarbimierz w zakresie zarządzania oświatą. Skarżący domagają się interwencji organu nadzoru, wskazując w nich na nieprawidłowości, jakich dopuszcza się Wójt.
W piśmie z dnia 26.03.2012 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Brzegu reprezentowany przez Prezesa Oddziału ZNP Panią Barbarę Mrowiec, zwrócił się do Wojewody Opolskiego o interwencję i podjęcie kroków w celu ukrócenia działań Wójta Gminy Skarbimierz, wskazując na szereg nieprawidłowości związanych z organizacją pracy Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych oraz Gminnego Zespołu Szkół. W przedmiotowym piśmie wskazano, że dyrektorzy placówek oświatowych zmuszeni są działać pod presją Wójta. Skarżąca wskazała, że w okresie od 24.11.2011 do 21.03.2012 r. zostało odwołanych czterech dyrektorów ze względu na niewykonanie poleceń Wójta, niezgodnych z obowiązującym prawem oświatowym. Szczegółowe zarzuty dotyczące działalności Wójta zostały przedstawione w dołączanym do niniejszego wniosku ww. piśmie.
Twierdzenia odnośnie wywierania przez Wójta Gminy Skarbimierz presji na nauczycieli Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu zostały zawarte również w zażaleniu na działalność Wójta Gminy Skarbimierz Pana Andrzeja Pulita złożonym do Wojewody Opolskiego przez Radę Rodziców przy GZS w Skarbimierzu Osiedle w dniu 23.05.2013 r. Ponadto skarżący podnieśli m. in. że w ciągu 2 lat w GZS zatrudniono aż 8 dyrektorów, którzy byli kolejno odwoływania bądź składali rezygnacje w związku z brakiem zgody z ich strony na zwalnianie kadry nauczycielskiej i nadużyciami w zakresie interpretacji przepisów o czasie pracy nauczycieli. Szczegółowe zarzuty dotyczące działalności Wójta zostały przedstawione w dołączonym do niniejszego wniosku ww. piśmie.
W dniu 4 czerwca 2012 r. do Wojewody Opolskiego wpłynęło pismo Prezesa Oddziału ZNP Pani Barbary Mrowiec zawierające w załącznikach stanowiska środowisk nauczycielskich w sprawie łamania prawa oświatowego przez Wójta Gminy Skarbimierz. W treści przesłanych załączników Zarząd Oddziału ZNP w Brzegu, Komisja Zakładowa Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Brzegu, Rada Powiatowa OPZZ w Brzegu, Pracownicy Przedszkola Publicznego Nr 2, Nr 3, Nr 5 oraz nr 8 w Brzegu zgłosili protest przeciwko łamaniu prawa oświatowego i nadużywania władzy przez Wójta Gminy Skarbimierz Andrzeja Pulita.
Pismem z dnia 23 maja 2013 r. Wiceprzewodnicząca Rady OPZZ Województwa Opolskiego Pani Wanda Sobiborowicz, w imieniu Rady OPZZ Województwa Opolskiego i Zarządu Okręgu Opolskiego ZNP, skierowała do Wojewody Opolskiego wniosek o wystąpienie, w ramach nadzoru nad działalnością gminną, do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie Andrzeja Pulita -Wójta Gminy Skarbimierz w związku z wielokrotnym naruszaniem przez Wójta przepisów prawa oświatowego. W uzasadnieniu wskazano, że od września 2012 r. nauczyciele GZS w Skarbimierzu Osiedle nie otrzymują wynagrodzeń za pracę w godzinach ponadwymiarowych z powodu odmowy przez Wójta przekazania środków finansowych na ich zapłatę. Podniesiono również, że Zarząd ZNP w Brzegu otrzymał pismo GZS z imiennym wykazem 34 nauczycieli do zwolnienia, jednakże nie sporządzone przez pracodawcę, ale przez Wójta Gminy Skarbimierz.
Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu, skierował do Wojewody Opolskiego pismo nr OpP-0730-07/2013 z dnia 12.08.2013 r., w którym wskazał, że w wyniku przeprowadzonej kontroli w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu ustalono, że nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe oraz za zrealizowane godziny nauczania indywidualnego. Ogółem kwota należnych świadczeń z tego tytułu wynosi 148 067,48 zł. Ponadto Inspektor potwierdził, że Wójt Gminy przekracza swoje kompetencje, a dyrektorzy, którzy nie chcą podporządkować się sprzecznym z przepisami prawa poleceniom Wójta, są odwoływani ze stanowiska i to także w sposób naruszający przepisy prawa.
W przedmiotowym piśmie Inspektor poinformował Wojewodę Opolskiego o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez Andrzeja Pulita przestępstwa z art. 218 § 1a Kodeksu karnego.

Z wykazanych powyżej licznych naruszeń prawa oświatowego przez Wójta Gminy Skarbimierz wynika, że działając w roli organu prowadzącego placówki oświatowe na terenie gminy, Wójt nie tylko niewłaściwie realizuje powierzone mu z mocy ustawy zadania i kompetencje, ale również podejmuje działania bezpodstawne, naruszając kompetencje zastrzeżone dla innych podmiotów. Liczne orzeczenia sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięcia nadzorcze potwierdzające rażące naruszanie prawa, nie powstrzymują Wójta przed podejmowaniem kolejnych działań bezprawnych w tym zakresie.
W związku z powyższym wniosek o odwołanie Wójta należy uznać za uzasadniony.

 

WOJEWODA OPOLSKI

Ryszard Wilczyński

{fshare id=267}