UCHWAŁA nr …./2006

w/s licytacji lokalu nr 5 położonego we Wrocławiu przy ul. Przykładowej 1

Działając na podstawie art. 22 ust. 3, pkt. 7 w zw. oraz art. 16  ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) właściciele lokali w nieruchomości położonej we Wrocławiu    przy ul. Przykładowej 1 postanawiają, co następuje:

 

§ 1

W związku z:

 

notorycznym naruszaniem przez najemców lokalu nr 5 położonego w Wrocławiu  przy ul. Przykładowej 1 zasad porządku domowego poprzez urządzanie hucznych zabaw w godzinach nocnych, utrudnianie  korzystania z lokali sąsiednich oraz nieruchomości wspólnej polegającym na dewastacji mienia, tj.  paleniu tablic ogłoszeniowych,  niszczeniu zamków, włączników elektrycznych, zanieczyszczaniu nieruchomości wspólnej odchodami zwierząt znajdujących się pod opieką najemców – wobec braku działań ze strony  właściciela lokalu, mimo wielokrotnych monitów wspólnoty mieszkaniowej

 

oraz

 

długotrwałym zaleganiem przez właściciela  z wnoszeniem opłat na pokrycie kosztów zarządu

– właściciele lokali upoważniają Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej do wytoczenia powództwa o licytację lokalu nr 5 położonego we Wrocławiu przy ul. Przykładowej 1 stanowiącego własność gminy Wrocław.

 

§ 2

            Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

 

PODPISY WŁAŚCICIELI LOKALI

 

L.p.Imię i nazwiskoAdresUdziałTak/ Nie/ Wstrzymał sięDataPodpis
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

Za uchwałą głosowali właściciele posiadający  ……. udziałów

Przeciw uchwale głosowali właściciele posiadający  ……. udziałów

Wstrzymali się  od głosowania właściciele posiadający  …… udziałów

 

————————————-

Omówienie:

 

 

  • 1) na podstawie art. 16 ustawy o własności lokali wspólnota mieszkaniowa może żądać w trybie procesu licytacji lokalu właściciela, który długotrwale zalega z zapłatą należnych od niego opłat,w sposób rażący lub uporczywy wykracza przeciwko porządkowi domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym,
  • 2) wystąpienie z powyższym powództwem stanowi przekroczenie zarządu zwykłego i wymaga zgody ogółu właścicieli wyrażónej w formie uchwały (art. 22 , ust 3, pkt. 7 ustawy o własności lokali),
  • 3) za „niewłaściwe zachowanie właściciela”, które „czynni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym”, należy także uznać zaniechanie przez tego właściciela podjęcia działań mających na celu eksmisję dokuczliwego najemcy,
  • 4) regulamin porządku domowego uchwalają właściciele w formie uchwały.