sesja

XXIII SESJA RADY GMINY SKARBIMIERZ VI KADENCJI

odbędzie się dnia 17 grudnia 2012r. (poniedziałek) godz.9.00

Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji. 
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26.11.2012r. 
 4. Zapytania radnych i sołtysów. 
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności. 
 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ zmiany budżetu gminy na 2012r.;

2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

3/ uchwalenia budżetu na 2013 rok;

4/ wieloletniej prognozy finansowej;

5/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skarbimierz;

6/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;

7/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

8/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

9/ zmiany uchwały Nr XX/163/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 września 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz;

10/ określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

11/ ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli;

12/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu;

13/ przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2013 rok;

14/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

 1. Stanowisko w sprawie skargi Wojewody Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XX/136/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 września 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle, w skład którego wchodzą: Gminna Szkoła Podstawowa w Skarbimierzu Osiedle, Gminne Gimnazjum, Gminne Przedszkole Publiczne w Skarbimierzu Osiedle. 
 2. Sprawozdanie Komisji Stałych za 2012r. 
 3. Przyjecie Planu Pracy Rady Gminy Skarbimierz na 2013 rok oraz Planów Pracy Komisji Rady Gminy na 2013 rok. 
 4. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
 5. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 6. Zamknięcie Sesji. 

 Przewodniczący Rady Gminy

(-) Marek Kołodziej