Wygląda na to, że gminnych zmian w oświacie ciąg dalszy. Podczas XXXI Sesji Rady Gminy Skarbimierz, która odbyła się 09.09.2013 dyskutowano na temat:

1/ określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3-Karta Nauczyciela oraz obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierz-Osiedle.

Uchwalono m.in.

§ 3

1. Nauczycielom zatrudnionym w Gminnej Szkole Podstawowej i Gminnym Gimnazjum wchodzących w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbirnierzu-Osiedle znosi się 18-godzinny tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w okresie 2 tygodni ferii zimowych.

2. Nauczycielom zatrudnionym w Gminnym Przedszkolu Publicznym wchodzącym w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle znosi się 22-godzinny lub 25-godzinny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęcia na czas urlopu w czasie trwania 7 tygodniowych ferii letnich.

Całość nowej uchwały można przeczytać w formacie PDF.

{fshare id=272}