Azbest i obowiązki właścicieli

Azbest stwarza zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale przede wszystkim dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego powinien być wykorzystywany i usuwany w specjalnych warunkach. Jest to kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Skarbimierz.

Usuwanie azbestu według obowiązujących przepisów

Termin zakończenia usuwania azbestu w Polsce określono na rok 2032. Zapisane jest to w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest a także wykorzystywania i usuwania instalacji lub urządzeń, w których są bądź były używane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31).

Przygotowanie zawiadomienia dotyczącego używania azbestu

Osoby fizyczne usuwające azbest podlegają odpowiednio wójtowi, prezydentowi miasta bądź burmistrzowi. Z kolei przedsiębiorcy przekładają informacje o postępowaniu z tym materiałem marszałkowi województwa. Wykorzystujący azbest powinien sporządzić informację na ten temat w dwóch egzemplarzach. Pierwszy winien być dostarczony do odpowiedniego, jednego z wyżej wymienionych organów, drugi zaś przechowywany przez jeden rok, aż zostanie przygotowana kolejna informacja na ten temat. Właściciel, użytkownik lub zarządca obiektu, na którym mieści się azbest zobowiązany jest także do przeprowadzenia kontroli stanu wyrobów z tego materiału.